امکان سنجي و نيازسنجي سرویس های مجازی سازی و ذخیره سازی

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکانسنجي و نيازسنجي سرويس هاي مجازي سازي و ذخيره سازي به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با سرويس هاي مجازي سازي و ذخيره سازي
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با سرويس ها و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با سرويس هاي مجازي سازي و ذخيره سازي

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود سرويس هاي مجازي سازي و ذخيره سازي

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي سرويس ها

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت سرويس ها
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي سرويس ها

   امکان سنجي و نيازسنجي سرويس ها

 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز سرويس ها
 • نيازسنجي سرويس ها (از بعد معماري، ظرفيت سرويس ها، ذخيره سازي، تراکنش، تعداد و نوع کاربران)
 • تعيين و ارائه سبد سرويس هاي هدف و پارامترهاي کيفي آنها (الزامات، محدوديت ها، وابستگي ها)
 • تحليل بازار، تهيه مدل هزينه/درآمد و تدوين تعرفه به تفکيک هر سرويس
 • نيازسنجي از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي،تهيه مدل هزينه- فايده و تعيين نقطه بازگشت سرمايه (ROI)