طراحي سرویس های مجازی سازی و ذخیره سازی

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي سرويس هاي مجازي سازي و ذخيره سازي به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي زيرساخت مجازي سازي

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي معماري کلان/منطقي/فيزيکي سرورها و سرويس ها
 • طراحي معماري و ساختار ماشين هاي مجازي
 • طراحي ساختار راهکارهاي DRS ، FT ، Vmotion، HA ، SRM و ....
 • طراحي معماري و ساختار vCenter در زيرساخت مجازي سازي
 • طراحي ساختار Datastore ها در زيرساخت مجازي سازي
 • طراحي ساختار vSwitch ها در زيرساخت مجازي سازي
 • طراحي ساختار افزونگي (Load balancing , NIC teaming)
 • طراحي ساختار توسعه پذيري در زيرساخت مجازي سازي
 • طراحي ساختار امنيت در زيرساخت مجازي سازي
 • طراحي ساختار مديريت و مانيتورينگ در زيرساخت مجازي سازي
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   طراحي زيرساخت ذخيره سازي/ پشتيبان گيري

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي کلان Storage Tiering در زيرساخت ذخيره سازي
 • طراحي معماري منطقي منابع ذخيره سازي سرورها (DAS)
 • طراحي معماري منطقي شبکه ذخيره سازي (SAN Fabric)
 • طراحي معماري منطقي آرايه ذخيره سازي (Storage Array)
 • طراحي مکانيزم هاي افزايش دردسترس پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • طراحي مکانيزم هاي توسعه پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • طراحي مکانيزم هاي مديريت پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • طراحي ساختار و نحوه مديريت چرخه حيات اطلاعات (ILM)
 • طراحي معماري سيستم پشتيبان گيري و بازيابي (Hot ، Warm و Cold)
 • طراحي ساختار بازيابي از فاجعه (انتقال اطلاعات به سايت پشتيبان)
 • طراحي ساختار امنيت در زيرساخت ذخيره سازي و پشتيبان گيري
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   طراحي سرويس هاي زيرساخت مجازي سازي/ذخيره سازي

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي معماري سرويس ميزباني سرور مجازي (Virtual Server Hosting)
 • طراحي معماري سرويس سرور اختصاصي مجازي (VPS/ Clusterd VPS)
 • طراحي معماري سرويس هاي پشتيبان گيري (Backup Services)
 • طراحي معماري سرويس هاي ذخيره سازي (Storage Services)
 • طراحي ساختار امنيت سرويس هاي مجازي سازي/ذخيره سازي
 • طراحي ساختار مديريت سرويس هاي مجازي سازي/ ذخيره سازي
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده