مهندسي مجدد و بهينه سازي سرویس های مجازی سازی و ذخیره سازی

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي سرويس هاي مجازي سازي و ذخيره سازي به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي زيرساخت مجازي سازي

 • بهينه سازي معماري منطقي/ فيزيکي سرورها و سرويس ها
 • بهينه سازي معماري و ساختار ماشين هاي مجازي
 • بهينه سازي ساختار راهکارهاي DRS ، FT ، Vmotion، HA ، SRM و ....
 • بهينه سازي معماري و ساختار vCenter در زيرساخت مجازي سازي
 • بهينه سازي ساختار Datastore ها در زيرساخت مجازي سازي
 • بهينه سازي ساختار vSwitch ها در زيرساخت مجازي سازي
 • بهينه سازي ساختار افزونگي (Load balancing , NIC teaming)
 • بهينه سازي ساختار توسعه پذيري در زيرساخت مجازي سازي
 • بهينه سازي ساختار امنيت در زيرساخت مجازي سازي
 • بهينه سازي ساختار مديريت و مانيتورينگ در زيرساخت مجازي سازي

   بهينه سازي زيرساخت ذخيره سازي/ پشتيبان گيري

 • بهينه سازي ساختار Storage Tiering در زيرساخت ذخيره سازي
 • بهينه سازي ساختار منابع ذخيره سازي سرورها (DAS)
 • بهينه سازي ساختار شبکه ذخيره سازي (SAN Fabric)
 • بهينه سازي ساختار آرايه ذخيره سازي (Storage Array)
 • بهينه سازي مکانيزم هاي افزايش دردسترس پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • بهينه سازي مکانيزم هاي توسعه پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • بهينه سازي مکانيزم هاي مديريت پذيري در زيرساخت ذخيره سازي
 • بهينه سازي ساختار مديريت چرخه حيات اطلاعات (ILM)
 • بهينه سازي سيستم پشتيبان گيري و بازيابي (Hot ، Warm و Cold)
 • بهينه سازي ساختار بازيابي از فاجعه (انتقال اطلاعات به سايت پشتيبان)
 • بهينه سازي ساختار امنيت در زيرساخت ذخيره سازي و پشتيبان گيري

   بهينه سازي سرويس هاي زيرساخت مجازي سازي/ذخيره سازي

 • بهينه سازي سرويس ميزباني سرور مجازي (Virtual Server Hosting)
 • بهينه سازي سرويس سرور اختصاصي مجازي (VPS/ Clusterd VPS)
 • بهينه سازي سرويس هاي پشتيبان گيري (Backup Services)
 • بهينه سازي سرويس هاي ذخيره سازي (Storage Services)
 • بهينه سازي ساختار امنيت سرويس هاي مجازي سازي/ذخيره سازي
 • بهينه سازي ساختار مديريت سرويس هاي مجازي سازي/ ذخيره سازي