امکان سنجي و نيازسنجي سرويس VoIP

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکانسنجي و نيازسنجي سرويس VOIP به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با سرويس VOIP
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با سرويس VOIP
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با سرويس VOIP

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود سرويس VOIP

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي سرويس ها

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت سرويس VOIP
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي سرويس VOIP

   امکانسنجي و نيازسنجي سرويس ها  

 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز سرويس VOIP
 • نيازسنجي سرويس VOIP (از بعد معماري، ظرفيت، تراکنش، تعداد و نوع کاربران)
 • تعيين و ارائه سبد سرويس هاي هدف و پارامترهاي کيفي آنها (الزامات، محدوديت ها، وابستگي ها)
 • نيازسنجي سرويس VOIP از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي سرويس VOIP از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي سرويس VOIP از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي،تهيه مدل هزينه- فايده و تعيين نقطه بازگشت سرمايه (ROI)