تحليل و آناليز سرويس VoIP

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز سرويس VOIP به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز سرويس VOIP و QOS

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار CUCM و Gateway VOIP ها در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار Call Routing و Route Pattern در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار Partion ها و Calling Search Space در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار Call Coverage و Call hunting در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار Media Resource ها در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار افزونگي (Clustering/SRST) در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار  Call Admission Controlدر شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس Voice Mail
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه Voice و Video
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس Web Conferencing
 • تحليل و آناليز ساختار QOS در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه VOIP
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه VOIP

   تحليل و آناليز سامانه مديريت صورتحساب (Billing)

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing
 • تحليل و آناليز ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • تحليل و آناليز ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • تحليل و آناليز ماژول Web و گزارش گيري
 • تحليل و آناليز ماژول SMS و ارسال آلارم
 • تحليل و آناليز ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • تحليل و آناليز ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • تحليل و آناليز ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • تحليل و آناليز ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • تحليل و آناليز ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT