طراحي سرويس VoIP

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي سرويس VOIP به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي سرويس VOIP و QOS

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي معماري و ساختار کلان شبکه VOIP
 • طراحي ساختار CUCM و Gateway VOIP ها در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار Call Routing و Route Pattern در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار Partion ها و Calling Search Space در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار Call Coverage و Call hunting در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار Media Resource ها در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار افزونگي (Clustering/SRST) در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار  Call Admission Controlدر شبکه VOIP
 • طراحي ساختار سرويس Voice Mail
 • طراحي ساختار يکپارچه Voice و Video
 • طراحي ساختار سرويس Web Conferencing
 • طراحي ساختار QOS در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه VOIP
 • طراحي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه VOIP
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)
 • طراحي سامانه مديريت صورتحساب (Billing)
 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب

   طراحي ساختار هم‌بندي و توپولوژي سامانه Billing

 • طراحي ماژول دريافت (SMDR / TAPI) و ثبت اطلاعات مرکز تلفن
 • طراحي ماژول پردازش مرکزي و محاسبه هزينه ها
 • طراحي ماژول Web و گزارش گيري
 • طراحي ماژول SMS و ارسال آلارم
 • طراحي ساختار محاسبه مکالمات سيستم (روش Zoning ،Prefix ، Carrier و ...)
 • طراحي ساختار کدهاي حساب (Account Code ها)
 • طراحي ساختار گروه بندي مشترکين و ترانکها
 • طراحي ساختار ارتباط با سيستم Voice Mail و تلفن گويا
 • طراحي ماژول کنترل عملکرد، گزارش گيري و مانيتورينگ
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده