تحليل و آناليز سرویس Video Conference

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز سرويس Video Conference به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز سرويس Video Conference

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار MCU و End point ها در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار Video Recording و Streaming در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار آدرس دهي در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار مسيريابي (Multicast Routing) در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت و سطوح دسترسي در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت شبکه VC (اتاق‌هاي کنفرانس، سخنراني، کاربران ،..)
 • تحليل و آناليز ساختار افزونگي و افزايش دردسترس پذيري در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار جلسات Online و تعاملي در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار ارسال عکس، اسلايد، فيلم و... در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار QOS در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VC

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT