طراحي سرویس Video Conference

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي سرويس Video Conference به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي سرويس Video Conference

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي معماري و ساختار کلان شبکه VC
 • طراحي ساختار MCU و End point ها در شبکه VC
 • طراحي ساختار Video Recording و Streaming در شبکه VC
 • طراحي ساختار آدرس دهي در شبکه VC
 • طراحي ساختار مسيريابي (Multicast Routing) در شبکه VC
 • طراحي ساختار امنيت و سطوح دسترسي در شبکه VC
 • طراحي ساختار مديريت شبکه VC (اتاق‌هاي کنفرانس، سخنراني، کاربران ،...)
 • طراحي ساختار افزونگي و افزايش دردسترس پذيري در شبکه VC
 • طراحي ساختار جلسات Online و تعاملي در شبکه VC
 • طراحي ساختار ارسال عکس، اسلايد، فيلم و... در شبکه VC
 • طراحي ساختار QOS در شبکه VC
 • طراحي ساختار راهکارهاي صف بندي هوشمند (Queuing) در شبکه VC
 • طراحي ساختار مديريت ترافيک (Traffic Shaping/Policing) در شبکه VC
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده