تحليل و آناليز سرویس های Collaboration

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز سرويس Collaboration به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز سرويس Collaboration

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • تحليل و آناليز معماري و ساختار کلان سرويس Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار Vlaning Voice) و Data) در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار مسيريابي در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار مجازي سازي در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي تحت شبکه در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار CUCM در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار CUC در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه سرويس هاي Voice و Video
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه سامانه Email در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه سامانه Web در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه سامانه Fax در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه سامانه SMS در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه Web and Video Conferencing
 • تحليل و آناليز ساختار Telepresence در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار يکپارچه تلفن هاي همراه در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار Cloud Computing در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار QOS در زيرساخت Collaboration
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در زيرساخت Collaboration

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT