طراحي سرویس های Collaboration

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي سرويس Collaboration به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي سرويس Collaboration

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي معماري و ساختار کلان سرويس Collaboration
 • طراحي ساختار Vlaning Voice) و Data) در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار مسيريابي در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار مجازي سازي در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار سرويس هاي تحت شبکه در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار CUCM در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار CUC در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار يکپارچه سرويس هاي Voice و Video
 • طراحي ساختار يکپارچه سامانه Email در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار يکپارچه سامانه Web در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار يکپارچه سامانه Fax در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار يکپارچه سامانه SMS در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار يکپارچه Web and Video Conferencing
 • `طراحي ساختار Telepresence در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار يکپارچه تلفن هاي همراه در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار Cloud Computing در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار QOS در زيرساخت Collaboration
 • طراحي ساختار امنيت در زيرساخت Collaboration
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده