اجرا و پياده سازي سرویس های Collaboration

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پیاده سازی سرويس Collaboration به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح

   اجرا و پياده سازي سرويس Collaboration

 • پياده سازي ساختار Vlaning Voice) و Data) در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار مسيريابي در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار مجازي سازي در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار سرويس هاي تحت شبکه در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار CUCM در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار CUC در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار يکپارچه سرويس هاي Voice و Video
 • پياده سازي ساختار يکپارچه سامانه Email در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار يکپارچه سامانه Web در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار يکپارچه سامانه Fax در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار يکپارچه سامانه SMS در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار يکپارچه Web and Video Conferencing
 • پياده سازي ساختار Telepresence در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار يکپارچه تلفن هاي همراه در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار Cloud Computing در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار QOS در زيرساخت Collaboration
 • پياده سازي ساختار امنيت در زيرساخت Collaboration