مهندسي مجدد و بهينه سازي سرویس های Collaboration

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي سرويس Collaboration به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي سرويس Collaboration

 • بهينه سازي معماري و ساختار کلان سرويس Collaboration
 • بهينه سازي ساختار Vlaning Voice) و Data) در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار مسيريابي در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار مجازي سازي در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار سرويس هاي تحت شبکه در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار CUCM در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار CUC در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه سرويس هاي Voice و Video
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه سامانه Email در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه سامانه Web در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه سامانه Fax در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه سامانه SMS در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه Web and Video Conferencing
 • بهينه سازي ساختار Telepresence در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه تلفن هاي همراه در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار Cloud Computing در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار QOS در زيرساخت Collaboration
 • بهينه سازي ساختار امنيت در زيرساخت Collaboration