نگهداري، پشتيباني و راهبري سرویس های Collaboration

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري سرويس Collaboration به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري و پشتيباني سرويس Collaboration

 • نگهداري معماري و ساختار کلان سرويس Collaboration
 • نگهداري ساختار Vlaning Voice) و Data) در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار مسيريابي در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار مجازي سازي در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار سرويس هاي تحت شبکه در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار CUCM در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار CUC در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار يکپارچه سرويس هاي Voice و Video
 • نگهداري ساختار يکپارچه سامانه Email در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار يکپارچه سامانه Web در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار يکپارچه سامانه Fax در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار يکپارچه سامانه SMS در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار يکپارچه Web and Video Conferencing
 • نگهداري ساختار Telepresence در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار يکپارچه تلفن هاي همراه در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار Cloud Computing در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار QOS در زيرساخت Collaboration
 • نگهداري ساختار امنيت در زيرساخت Collaboration