امکان سنجي و نيازسنجي امنیت شبکه (Network Security)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکان سنجي و نيازسنجي ساختار امنيت شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با ساختار امنيت شبکه
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با ساختار امنيت شبکه
 • `شناخت محدوديت هاي مرتبط با ساختار امنيت شبکه`

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود امنيت شبکه

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي امنيتي`

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت بخش امنيت شبکه`
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي بخش امنيت شبکه`

   امکان سنجي و نيازسنجي ساختار امنيت  `

 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز بخش امنيت شبکه`
 • نيازسنجي بخش امنيت شبکه (از بعد معماري، ظرفيت، تراکنش، تعداد کاربران و ...)
 • تعيين و ارائه سبد سرويس هاي هدف و پارامترهاي کيفي آنها (الزامات، محدوديت ها، وابستگي ها)
 • نيازسنجي بخش امنيت شبکه از بعد مديريت منابع و تضمين کيفيت
 • نيازسنجي بخش امنيت شبکه از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي بخش امنيت شبکه از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي،تهيه مدل هزينه- فايده