تحليل و آناليز امنیت شبکه (Network Security)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز ساختار امنيت شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي محلي

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت فيزيکي در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي
 • تحليل و آناليز ساختار راهکارهاي رمزنگاري در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار ابزارهاي امنيت سيستمي (آنتي ويروس، HIPS و...)
 • تحليل و آناليز ساختار راهکارهاي برقراري ارتباطات امن (VPN)
 • تحليل و آناليز ساختار مکانيزم هاي امنيتي در سيستم عامل ها
 • تحليل و آناليز مکانيزم هاي امنيتي در سرويس دهنده ها (Email، SQL، Web و ...)
 • تحليل و آناليز ساختار مکانيزم هاي Port Security، DHCP Snooping ، DAI و ...
 • تحليل و آناليز ساختار مکانيزم هاي AAA و 802.1X در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN ، uRPF و ...
 • تحليل و آناليز ساختار روال هاي امنيتي NFP
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • تحليل و آناليز ساختار مکانيزم هاي Device Hardening
 • تحليل و آناليز ساختار تجهيزات امنيتي (Firewall،IPS ، NAC، ISE و ....) در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه
 • تحليل و آناليز ساختار نواحي امنيتي و نحوه قرارگيري سيستم هاي مختلف در آنها

   تحليل و آناليز ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي گسترده

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار Site To Site VPN در شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار Remote Access VPN در شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار راهکارهاي رمزنگاري در شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار VPN-Only PKI و CA در شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار Firewall و vFW در شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار IDS/IPS در شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار IOS Hardening در شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار امن سازي زيرساخت مسيريابي در شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار امن سازي سرويس هاي شبکه گسترده
 • تحليل و آناليز ساختار امن سازي زيرساخت مديريت در شبکه گسترده

   تحليل و آناليز ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در مراکز داده

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت فيزيکي مرکز داده
 • تحليل و آناليز ساختار کنترل دسترسي در مرکز داده
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در زيرساخت Switching مرکز داده
 • تحليل و آناليز ساختار راهکارهاي رمزنگاري در مرکز داده
 • تحليل و آناليز ساختار روال هاي امنيتي NFP در مرکز داده
 • تحليل و آناليز ساختار VPN-Only PKI و CA در مرکز داده
 • تحليل و آناليز ساختار Firewall و vFW در مرکز داده
 • تحليل و آناليز ساختار IDS/IPS در مرکز داده
 • تحليل و آناليز ساختار مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN و ...
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • تحليل و آناليز ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در مرکز داده
 • تحليل و آناليز ساختار IOS Hardening در مرکز داده
 • تحليل و آناليز دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات مرکز داده
 • تحليل و آناليز معماري امنيت در زيرساخت سرورها و سرويس هاي مرکز داده
 • تحليل و آناليز معماري امنيت در زيرساخت مجازي سازي و ذخيره سازي مرکز داده
 • تحليل و آناليز معماري امنيت در زيرساخت مديريت مرکز داده

   تحليل و آناليز ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در بخش Control Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در بخش Data Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در بخش Management Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در زيرساخت Inter-AS در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در زيرساخت CsC در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت مسيريابي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • تحليل و آناليز ساختار ارتباطات امن (VPN) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • تحليل و آناليز ساختار امن سازي سرويس هاي لايه 2 و 3 در شبکه  ارائه دهنده سرويس
 • تحليل و آناليز ساختار Firewall و IPS ها در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در زيرساخت مديريت شبکه ارائه دهنده سرويس

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT