طراحي امنیت شبکه (Network Security)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي ساختار امنيت شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي محلي

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي کلان ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه محلي
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از امنيت فيزيکي در شبکه محلي
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از مکانيزم هاي کنترل دسترسي
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از راهکارهاي رمزنگاري
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از ابزارهاي امنيت سيستمي (آنتي ويروس، HIPS و...)
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از راهکارهاي برقراري ارتباطات امن VPN
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از مکانيزم هاي امنيتي در سيستم عامل ها
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از مکانيزم هاي امنيتي در سرويس دهنده ها (Email، SQL، Web و ...)
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از مکانيزم هاي Port Security، DHCP Snooping ، DAI و ...
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از مکانيزم هاي AAA و 802.1X در شبکه محلي
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN ، uRPF و ...
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از روال هاي امنيتي NFP
 • طراحي ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از مکانيزم هاي Device Hardening
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از تجهيزات امنيتي (Firewall، IPS ، NAC، ISE و ....) در شبکه محلي
 • طراحي دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه
 • طراحي ساختار نواحي امنيتي و نحوه قرارگيري سيستم هاي مختلف در آنها
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   طراحي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي گسترده

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي کلان ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه گسترده
 • طراحي ساختار Site To Site VPN در شبکه گسترده
 • طراحي ساختار Remote Access VPN در شبکه گسترده
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از راهکارهاي رمزنگاري
 • طراحي ساختار VPN-Only PKI و CA در شبکه گسترده
 • طراحي ساختار Firewall و vFW در شبکه گسترده
 • طراحي ساختار IDS/IPS در شبکه گسترده
 • طراحي ساختار IOS Hardening در شبکه گسترده
 • طراحي دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه
 • طراحي ساختار امن سازي زيرساخت مسيريابي در شبکه گسترده
 • طراحي ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در شبکه گسترده
 • طراحي ساختار امن سازي سرويس هاي شبکه گسترده
 • طراحي ساختار امن سازي زيرساخت مديريت در شبکه گسترده
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   طراحي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در مراکز داده

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي کلان ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در مرکز داده
 • طراحي ساختار امنيت فيزيکي مرکز داده
 • طراحي ساختار کنترل دسترسي در مرکز داده
 • طراحي ساختار امنيت در زيرساخت Switching مرکز داده
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از راهکارهاي رمزنگاري در مرکز داده
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از روال هاي امنيتي NFP در مرکز داده
 • طراحي ساختار VPN-Only PKI و CA در مرکز داده
 • طراحي ساختار Firewall و vFW در مرکز داده
 • طراحي ساختار IDS/IPS در مرکز داده
 • طراحي ساختار و نحوه استفاده از مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN و ...
 • طراحي ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • طراحي ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در مرکز داده
 • طراحي ساختار IOS Hardening در مرکز داده
 • طراحي دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات مرکز داده
 • طراحي معماري امنيت در زيرساخت سرورها و سرويس هاي مرکز داده
 • طراحي معماري امنيت در زيرساخت مجازي سازي و ذخيره سازي مرکز داده
 • طراحي معماري امنيت در زيرساخت مديريت مرکز داده
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   طراحي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي ارائه دهنده سرويس

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي کلان ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار امنيت در بخش Control Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار امنيت در بخش Data Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار امنيت در بخش Management Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار امنيت در زيرساخت Inter-AS در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار امنيت در زيرساخت CsC در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار امنيت مسيريابي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار ارتباطات امن (VPN) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار امن سازي سرويس هاي لايه 2 و 3 در شبکه  ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار Firewall و IPS ها در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • طراحي ساختار امنيت در زيرساخت مديريت شبکه ارائه دهنده سرويس
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده