مهندسي مجدد و بهينه سازي امنیت شبکه (Network Security)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي ساختار امنيت شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي محلي

 • بهينه سازي ساختار امنيت فيزيکي در شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي
 • بهينه سازي ساختار راهکارهاي رمزنگاري در شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار ابزارهاي امنيت سيستمي (آنتي ويروس، HIPS و...)
 • بهينه سازي ساختار راهکارهاي برقراري ارتباطات امن (VPN)
 • بهينه سازي ساختار مکانيزم هاي امنيتي در سيستم عامل ها
 • بهينه سازي مکانيزم هاي امنيتي در سرويس دهنده ها (Email، SQL، Web و ...)
 • بهينه سازي مکانيزم هاي Port Security، DHCP Snooping ، DAI و ...
 • بهينه سازي ساختار مکانيزم هاي AAA و 802.1X در شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN ، uRPF و ...
 • بهينه سازي ساختار روال هاي امنيتي NFP در شبکه محلي
 • بهينه سازي ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • بهينه سازي ساختار مکانيزم هاي Device Hardening
 • بهينه سازي ساختار و نحوه استفاده از تجهيزات امنيتي (Firewall،IPS ، NAC، ISE و ....) در شبکه محلي
 • بهينه سازي دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه
 • بهينه سازي ساختار نواحي امنيتي و نحوه قرارگيري سيستم هاي مختلف در آنها

   بهينه سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي گسترده

 • بهينه سازي ساختار Site To Site VPN در شبکه گسترده
 • بهينه سازي ساختار Remote Access VPN در شبکه گسترده
 • بهينه سازي ساختار راهکارهاي رمزنگاري در شبکه گسترده
 • بهينه سازي ساختار VPN-Only PKI و CA در شبکه گسترده
 • بهينه سازي ساختار Firewall و vFW در شبکه گسترده
 • بهينه سازي ساختار IDS/IPS در شبکه گسترده
 • بهينه سازي ساختار IOS Hardening در شبکه گسترده
 • بهينه سازي دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه
 • بهينه سازي ساختار امن سازي زيرساخت مسيريابي در شبکه گسترده
 • بهينه سازي ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در شبکه گسترده
 • بهينه سازي ساختار امن سازي سرويس هاي شبکه گسترده
 • بهينه سازي ساختار امن سازي زيرساخت مديريت در شبکه گسترده

   بهينه سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در مراکز داده

 • بهينه سازي ساختار امنيت فيزيکي مرکز داده
 • بهينه سازي ساختار کنترل دسترسي در مرکز داده
 • بهينه سازي ساختار امنيت در زيرساخت Switching مرکز داده
 • بهينه سازي ساختار راهکارهاي رمزنگاري در مرکز داده
 • بهينه سازي ساختار روال هاي امنيتي NFP در مرکز داده
 • بهينه سازي ساختار VPN-Only PKI و CA در مرکز داده
 • بهينه سازي ساختار Firewall و vFW در مرکز داده
 • بهينه سازي ساختار IDS/IPS در مرکز داده
 • بهينه سازي ساختار مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN و ...
 • بهينه سازي ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • بهينه سازي ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در مرکز داده
 • بهينه سازي ساختار IOS Hardening در مرکز داده
 • بهينه سازي دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات مرکز داده
 • بهينه سازي معماري امنيت در زيرساخت سرورها و سرويس هاي مرکز داده
 • بهينه سازي معماري امنيت در زيرساخت مجازي سازي و ذخيره سازي مرکز داده
 • بهينه سازي معماري امنيت در زيرساخت مديريت مرکز داده

   بهينه سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي ارائه دهنده سرويس

 • بهينه سازي ساختار امنيت در بخش Control Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار امنيت در بخش Data Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار امنيت در بخش Management Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار امنيت در زيرساخت Inter-AS در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار امنيت در زيرساخت CsC در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار امنيت مسيريابي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار ارتباطات امن (VPN) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار امن سازي سرويس هاي لايه 2 و 3 در شبکه  ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار Firewall و IPS ها در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • بهينه سازي ساختار امنيت در زيرساخت مديريت شبکه ارائه دهنده سرويس