نگهداري، پشتيباني و راهبري امنیت شبکه (Network Security)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري و پشتيباني ساختار امنيت شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي محلي

 • نگهداري ساختار امنيت فيزيکي در شبکه محلي
 • نگهداري ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي
 • نگهداري ساختار استفاده از راهکارهاي رمزنگاري در شبکه محلي
 • نگهداري ساختار استفاده از ابزارهاي امنيت سيستمي (آنتي ويروس، HIPS و...)
 • نگهداري ساختار استفاده از راهکارهاي برقراري ارتباطات امن (VPN)
 • نگهداري ساختار استفاده از مکانيزم هاي امنيتي در سيستم عامل ها
 • نگهداري ساختار استفاده از مکانيزم هاي امنيتي در سرويس دهنده ها (Email، SQL، Web و ...)
 • نگهداري ساختار استفاده از مکانيزم هاي Port Security، DHCP Snooping ، DAI و ...
 • نگهداري ساختار مکانيزم هاي AAA و 802.1X در شبکه محلي
 • نگهداري ساختار مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN ، uRPF و ...
 • نگهداري ساختار روال هاي امنيتي NFP در شبکه محلي
 • نگهداري ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • نگهداري ساختار مکانيزم هاي Device Hardening
 • نگهداري ساختار تجهيزات امنيتي (Firewall،IPS ، NAC، ISE و ....) در شبکه محلي
 • نگهداري دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه
 • نگهداري ساختار نواحي امنيتي و نحوه قرارگيري سيستم هاي مختلف در آنها

   نگهداري ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي گسترده

 • نگهداري ساختار Site To Site VPN در شبکه گسترده
 • نگهداري ساختار Remote Access VPN در شبکه گسترده
 • نگهداري ساختار راهکارهاي رمزنگاري در شبکه گسترده
 • نگهداري ساختار VPN-Only PKI و CA در شبکه گسترده
 • نگهداري ساختار Firewall و vFW در شبکه گسترده
 • نگهداري ساختار IDS/IPS در شبکه گسترده
 • نگهداري ساختار IOS Hardening در شبکه گسترده
 • نگهداري دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات شبکه
 • نگهداري ساختار امن سازي زيرساخت مسيريابي در شبکه گسترده
 • نگهداري ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در شبکه گسترده
 • نگهداري ساختار امن سازي سرويس هاي شبکه گسترده
 • نگهداري ساختار امن سازي زيرساخت مديريت در شبکه گسترده

   نگهداري ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در مراکز داده

 • نگهداري ساختار امنيت فيزيکي مرکز داده
 • نگهداري ساختار کنترل دسترسي در مرکز داده
 • نگهداري ساختار امنيت در زيرساخت Switching مرکز داده
 • نگهداري ساختار راهکارهاي رمزنگاري در مرکز داده
 • نگهداري ساختار روال هاي امنيتي NFP در مرکز داده
 • نگهداري ساختار VPN-Only PKI و CA در مرکز داده
 • نگهداري ساختار Firewall و vFW در مرکز داده
 • نگهداري ساختار IDS/IPS در مرکز داده
 • نگهداري ساختار مکانيزم هاي امنيتي VLAN Security، pVLAN و ...
 • نگهداري ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • نگهداري ساختار مکانيزم هاي کنترل دسترسي AAA و ACL در مرکز داده
 • نگهداري ساختار IOS Hardening در مرکز داده
 • نگهداري دستورالعمل هاي امن سازي پيکربندي هاي تجهيزات مرکز داده
 • نگهداري معماري امنيت در زيرساخت سرورها و سرويس هاي مرکز داده
 • نگهداري معماري امنيت در زيرساخت مجازي سازي و ذخيره سازي مرکز داده
 • نگهداري معماري امنيت در زيرساخت مديريت مرکز داده

   نگهداري ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه هاي ارائه دهنده سرويس

 • نگهداري ساختار امنيت در بخش Control Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري ساختار امنيت در بخش Data Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري ساختار امنيت در بخش Management Plane در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري ساختار امنيت در زيرساخت Inter-AS در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري ساختار امنيت در زيرساخت CsC در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري ساختار امنيت مسيريابي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري ساختار ارتباطات امن (VPN) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري ساختار امن سازي سرويس هاي لايه 2 و 3 در شبکه  ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري ساختار Firewall و IPS ها در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري ساختار امنيت در ماژول دسترسي به شبکه اينترنت
 • نگهداري ساختار امنيت در زيرساخت مديريت شبکه ارائه دهنده سرويس