امکان سنجي و نيازسنجي گروه واکنش هماهنگ رخداد (CERT)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکان سنجي و نيازسنجي مرکز CERT به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با مرکز CERT
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با مرکز CERT و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با مرکز CERT

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود مرکز CERT

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي مرکز CERT

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت مرکز CERT
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي مرکز CERT

   امکان سنجي و نيازسنجي مرکز CERT

 • بررسي نيازمند هاي امنيتي سازماني در حوزه مرکز CERT
 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز مرکز داده
 • نيازسنجي مرکز CERT (از بعد معماري، ظرفيت، eps ، تعداد و نوع کاربران و ...)
 • نيازسنجي مرکز CERT از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي مرکز CERT از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي و تهيه مدل هزينه- فايده