تحليل و آناليز گروه واکنش هماهنگ رخداد (CERT)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز مرکز CERT به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز مرکز CERT

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ماژول سرويس اعلام و هشدار در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول آناليز رويدادها در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول واکنش بلافاصله به رويدادها در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول پشتيبان واکنش در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول هماهنگي واکنش در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول آناليز آسيب پذيري در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول واکنش به آسيب پذيري در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول هماهنگي واکنش به آسيب پذيري در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول آناليز Artifact ها در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول واکنش به  Artifactها در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول سرويس اعلام در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول پايش تکنولوژي در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول مميزي امنيت در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول پيکربندي و بهينه سازي ابزارها, نرم افزارها و زيرساخت امنيتي
 • تحليل و آناليز ماژول گسترش ابزارهاي امنيتي در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول سرويسهاي شناسايي نفوذ در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول انتشار اطلاعات مرتبط با امنيت در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول آناليز ريسک در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول تداوم کسب و کار و بهبود فاجعه (Disaster Recovery)
 • تحليل و آناليز ماژول مشاوره امنيت در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول آگاه سازي در مرکز CERT
 • تحليل و آناليز ماژول ارزيابي محصولات در مرکز CERT

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT