طراحي تحليل و آناليز گروه واکنش هماهنگ رخداد (CERT)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي مرکز CERT به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي مرکز CERT

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ماژول سرويس اعلام و هشدار در مرکز CERT
 • طراحي ماژول آناليز رويدادها در مرکز CERT
 • طراحي ماژول واکنش بلافاصله به رويدادها در مرکز CERT
 • طراحي ماژول پشتيبان واکنش در مرکز CERT
 • طراحي ماژول هماهنگي واکنش در مرکز CERT
 • طراحي ماژول آناليز آسيب پذيري در مرکز CERT
 • طراحي ماژول واکنش به آسيب پذيري در مرکز CERT
 • طراحي ماژول هماهنگي واکنش به آسيب پذيري در مرکز CERT
 • طراحي ماژول آناليز Artifact ها در مرکز CERT
 • طراحي ماژول واکنش به  Artifactها در مرکز CERT
 • طراحي ماژول سرويس اعلام در مرکز CERT
 • طراحي ماژول پايش تکنولوژي در مرکز CERT
 • طراحي ماژول مميزي امنيت در مرکز CERT
 • طراحي ماژول پيکربندي و بهينه سازي ابزارها, نرم افزارها و زيرساخت امنيتي
 • طراحي ماژول گسترش ابزارهاي امنيتي در مرکز CERT
 • طراحي ماژول سرويسهاي شناسايي نفوذ در مرکز CERT
 • طراحي ماژول انتشار اطلاعات مرتبط با امنيت در مرکز CERT
 • طراحي ماژول آناليز ريسک در مرکز CERT
 • طراحي ماژول تداوم کسب و کار و بهبود فاجعه (Disaster Recovery)
 • طراحي ماژول مشاوره امنيت در مرکز CERT
 • طراحي ماژول آگاه سازي در مرکز CERT
 • طراحي ماژول ارزيابي محصولات در مرکز CERT
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده