اجرا و پياده سازي گروه واکنش هماهنگ رخداد (CERT)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پياده سازي مرکز CERT به شرح زير مي باشد:

 

   پياده سازي مرکز CERT

 • پياده سازي ماژول سرويس اعلام و هشدار در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول آناليز رويدادها در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول واکنش بلافاصله به رويدادها در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول پشتيبان واکنش در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول هماهنگي واکنش در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول آناليز آسيب پذيري در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول واکنش به آسيب پذيري در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول هماهنگي واکنش به آسيب پذيري در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول آناليز Artifact ها در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول واکنش به  Artifactها در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول سرويس اعلام در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول پايش تکنولوژي در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول مميزي امنيت در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول پيکربندي و بهينه سازي ابزارها, نرم افزارها و زيرساخت امنيتي
 • پياده سازي ماژول گسترش ابزارهاي امنيتي در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول سرويسهاي شناسايي نفوذ در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول انتشار اطلاعات مرتبط با امنيت در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول آناليز ريسک در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول تداوم کسب و کار و بهبود فاجعه (Disaster Recovery)
 • پياده سازي ماژول مشاوره امنيت در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول آگاه سازي در مرکز CERT
 • پياده سازي ماژول ارزيابي محصولات در مرکز CERT