نگهداري، پشتيباني و راهبري گروه واکنش هماهنگ رخداد (CERT)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري و راهبري مرکز CERT به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري و پشتيباني مرکز CERT

 • نگهداري ماژول سرويس اعلام و هشدار در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول آناليز رويدادها در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول واکنش بلافاصله به رويدادها در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول پشتيبان واکنش در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول هماهنگي واکنش در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول آناليز آسيب پذيري در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول واکنش به آسيب پذيري در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول هماهنگي واکنش به آسيب پذيري در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول آناليز Artifact ها در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول واکنش به  Artifactها در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول سرويس اعلام در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول پايش تکنولوژي در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول مميزي امنيت در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول پيکربندي و بهينه سازي ابزارها, نرم افزارها و زيرساخت امنيتي
 • نگهداري ماژول گسترش ابزارهاي امنيتي در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول سرويسهاي شناسايي نفوذ در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول انتشار اطلاعات مرتبط با امنيت در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول آناليز ريسک در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول تداوم کسب و کار و بهبود فاجعه (Disaster Recovery)
 • نگهداري ماژول مشاوره امنيت در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول آگاه سازي در مرکز CERT
 • نگهداري ماژول ارزيابي محصولات در مرکز CERT