امکان سنجي و نيازسنجي مرکز عمليات شبکه (NOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکان سنجي و نياز سنجي مرکزNOC  به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با مرکز NOC
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با مرکز NOC و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با مرکز NOC

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود مرکز NOC

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي مرکز NOC

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت مرکز NOC
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي مرکز NOC

   امکان سنجي و نيازسنجي مرکز NOC

 • بررسي نيازمند هاي پايش و مانيتورينگ در حوزه مرکز NOC
 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز مرکز NOC
 • نيازسنجي مرکز NOC (از بعد معماري، ظرفيت، سرويس ها ، تعداد و نوع کاربران و ...)
 • نيازسنجي مرکز NOC از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي مرکز NOC از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي مرکز NOC از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي و تهيه مدل هزينه- فايده