تحليل و آناليز مرکز عمليات شبکه (NOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز مرکزNOC  به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي مرکز NOC

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار و معماري کلان مرکز عمليات شبکه (NOC)
 • تحليل و آناليز زيرساخت فيزيکي و محيطي مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت سطوح خدمات در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت تغييرات در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت پيکربندي در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت مخاطرات در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت کارايي در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت امنيت در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت خطا در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت حسابرسي در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت تداوم خدمات در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار فرايندها و گردش کاري مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز معماري سلسله مراتبي (FHD) زيرسيستم هاي مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت در مرکز NOC
 • تحليل و آناليز ساختار سيستم گزارش گيري در مرکز NOC

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT