طراحي مرکز عمليات شبکه (NOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي مرکزNOC  به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي مرکز NOC

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار و معماري کلان مرکز عمليات شبکه (NOC)
 • طراحي زيرساخت فيزيکي و محيطي مرکز NOC
 • طراحي ساختار مديريت سطوح خدمات در مرکز NOC
 • طراحي ساختار مديريت تغييرات در مرکز NOC
 • طراحي ساختار مديريت پيکربندي در مرکز NOC
 • طراحي ساختار مديريت مخاطرات در مرکز NOC
 • طراحي ساختار مديريت کارايي در مرکز NOC
 • طراحي ساختار مديريت امنيت در مرکز NOC
 • طراحي ساختار مديريت خطا در مرکز NOC
 • طراحي ساختار مديريت حسابرسي در مرکز NOC
 • طراحي ساختار مديريت تدوام خدمات در مرکز NOC
 • طراحي ساختار فرايندها و گردش کاري مرکز NOC
 • طراحي ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز NOC
 • طراحي معماري سلسله مراتبي (FHD) زيرسيستم هاي مرکز NOC
 • طراحي ساختار امنيت در مرکز NOC
 • طراحي ساختار سيستم گزارش گيري در مرکز NOC
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده