طراحی شبکه | مشاوره و طراحی شبکه

طراحی شبکه

طراحی شبکه : يکي از چالش ­هايي که در دنياي امروز فناوري اطلاعات وجود دارد، تعريف دقيق و درست فعاليت­ هاي لازم‌الاجرا، تعيين اولويت­ هاي آن­ها از لحاظ وابستگي­ هاي فني-کارشناسي به يکديگر و همچنين تعيين اولويت آن­ها از لحاظ وابستگي ­هاي نظام کسب و کاري به فعاليت­ ها، تعيين معيارهاي سنجش ميزان مطلوبيت و پيش­رفت فعاليت­ ها، تحليل اقتصادي و تخمين بودجه مورد نياز با بهينگي و به صرفگي حداکثري و بسياري ديگر از چالش­ هاست.

طراحی شبکه

در اين راستا به جهت تحت پوشش قرار دادن اين نوع نيازمندي­ ها و فائق آمدن بر اين­گونه چالش ­ها، شرکت فناوران عصر شبکه پاسارگاد دو رويکرد مجزا از يکديگر را به کارفرمايان محترم در زمینه طراحی شبکه پيشنهاد مي ­دهد.

در رويکرد اول، شرکت، با اتکا بر توان فني و دانشي نيروهاي متخصص خود، و تجاربي که در خلال پروژه ­هاي متعدد خود که هر کدام بر فازهاي خاصي از چرخه حيات يک راهکار جامع تمرکز دارد، اين توانايي را دارد تا تمامي فازها و مراحل لازم به جهت عملياتي نمودن يک راهکار جامع را، از فازهاي اوليه مانند امکانسنجي و تحليل نيازمندي­ ها، تا فازهاي انتهايي مانند بهينه­ سازي و پشتيباني و نگهداري و راهبري، انجام دهد.

مشاوره و طراحی شبکه

بدين ­ترتيب طراحی شبکه، بسياري از مشکلات و چالش­ هاي به ثمر نشاندن يک راهکار جامع از ابتدا تا انتها برطرف خواهد شد و علاوه بر چيره شدن بر اين مشکلات و چالش­ ها، کارايي و بهره ­وري نيز افزايش خواهد يافت. البته شايان به ذکر است که پيش از آغاز فعاليت­ ها مي­ توان رابطه بين فعاليت­ ها و فازها، مشخصات دقيق و جزيي دستاوردهاي کلان، اولويت­ بندي فعاليت­ ها، آناليز نيازمندي­ ها و... را براي کارفرما تبيين و شفاف­ سازي نمود.

در رويکرد دوم، طي پروژه ه­اي جداگانه و پيش از آغاز پروژه ­ها و فعاليت­ هاي لازم‌الاجرا در يک حوزه مشخص، نقشه راه رسيدن به دستاوردهاي مد نظر مشخص مي­ گردد. اين پروژه، يک پروژه طرح جامع است که هدف آن امکانسنجي و نيازسنجي اوليه و ترسيم نقشه راه و مراحل گذر به جهت رسيدن به دستاوردهاي مورد انتظار مي ­باشد.

در چنين پروژه ه­اي، ضمن شناسايي و سپس تحليل آناليز نيازمندي­ هاي کارفرما، ليست طرح­ ها و پروژه­ هاي مورد نياز به همراه شرح خدمات جزيي هر کدام از طرح­ ها و پروژه­ ها به جهت نيل به وضعيت مطلوب تدوين خواهد گرديد. سپس، ارتباطات و وابستگي ميان طرح ­ها و پروژه ­ها تبيين و شفاف­ سازي خواهد شد و بر اساس وابستگي ميان طرح ­ها و نقش و جايگاه و اهميت و حساسيت­ هاي دستاوردها، طرح­ ها و پروژه ­ها اولويت­ بندي (طراحی شبکه) خواهند شد.

سپس، يک برنامه زماني تخميني جامع، به همراه سنگ نشان­ هاي ملموس و عوامل کليدي موفقيت و عوامل ارزيابي بهره ­وري، به جهت اجراي طرح­ ها و پروژه­ ها تدوين خواهد گرديد، و به ازاي هر کدام از فازهاي اين برنامه زماني (به ازاي هر کدام از پروژه ­ها و طرح­ ها) منابع مالي و انساني مورد نياز، به صورت تخميني ارائه خواهد گرديد. همچنين، به ازاي هر کدام از طرح ­ها و پروژه ­ها، تحليل اقتصادي و آناليز CAPex و OPex ارائه خواهد گرديد.

مشاوره طراحی شبکه: بديهي است که در چنين پروژه ه­اي متناسب با نيازمندي­ ها، صلاحديد و درخواست کارفرما، فعاليت­ هاي مورد نياز در انجام پروژه ­هاي تدوين طرح جامع، مي­ تواند دچار تغييراتي نيز شود.

طراح شبکه
 

در انتها پیشنهاد میکنیم مقاله راه اندازی voip را هم مطالعه فرمایید.