اجرا و پياده سازي مرکز عمليات شبکه (NOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه اجرا و پياده سازي مرکزNOC  به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد

   اجرا و پياده سازي مرکز NOC

 • پياده سازي زيرساخت فيزيکي و محيطي مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار مديريت سطوح خدمات در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار مديريت تغييرات در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار مديريت پيکربندي در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار مديريت مخاطرات در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار مديريت کارايي در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار مديريت امنيت در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار مديريت خطا در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار مديريت حسابرسي در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار مديريت تدوام خدمات در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار فرايندها و گردش کاري در مرکز NOC (مبتني بر ITILv3)
 • پياده سازي ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز NOC
 • پياده سازي معماري سلسله مراتبي (FHD) زيرسيستم هاي مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار امنيت در مرکز NOC
 • پياده سازي ساختار سيستم گزارش گيري در مرکز NOC