مهندسي مجدد و بهينه سازي مرکز عمليات شبکه (NOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي مرکزNOC  به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي مرکز NOC

 • بهينه سازي ساختار و معماري کلان مرکز عمليات شبکه (NOC)
 • بهينه سازي زيرساخت فيزيکي و محيطي مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت سطوح خدمات در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت تغييرات در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت پيکربندي در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت مخاطرات در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت کارايي در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت امنيت در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت خطا در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت حسابرسي در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار مديريت تدوام خدمات در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار فرايندها و گردش کاري مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز NOC
 • بهينه سازي معماري سلسله مراتبي (FHD) زيرسيستم هاي مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار امنيت در مرکز NOC
 • بهينه سازي ساختار سيستم گزارش گيري در مرکز NOC