نگهداري، پشتيباني و راهبري مرکز عمليات شبکه (NOC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پشتيباني و نگهداري مرکزNOC  به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري و پشتيباني مرکز NOC

 • نگهداري زيرساخت فيزيکي و محيطي مرکز NOC
 • نگهداري ساختار مديريت سطوح خدمات در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار مديريت تغييرات در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار مديريت پيکربندي در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار مديريت مخاطرات در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار مديريت کارايي در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار مديريت امنيت در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار مديريت خطا در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار مديريت حسابرسي در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار مديريت تدوام خدمات در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار فرايندها و گردش کاري مرکز NOC (مبتني بر ITILv3)
 • نگهداري ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز NOC
 • نگهداري معماري سلسله مراتبي (FHD) زيرسيستم هاي مرکز NOC
 • نگهداري ساختار امنيت در مرکز NOC
 • نگهداري ساختار سيستم گزارش گيري در مرکز NOC