امکان سنجي و نيازسنجي مرکز مديريت يکپارچه شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکان سنجي و نيازسنجي مرکز مديريت يکپارچه شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با مرکز و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با مرکز مديريت يکپارچه شبکه

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود مرکز مديريت يکپارچه شبکه

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي مرکز مديريت يکپارچه شبکه

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • مطالعات تحقيقي و تطبيقي
 • بررسي فناوري هاي موجود جهت پياده سازي مديريت يکپارچه شبکه
 • بررسي روند رشد فناوري هاي سيستم مديريت شبکه در ساير کشورها
 • بررسي فناوري ها و راه حل هاي پياده سازي مديريت شبکه در ساير کشورها
 • بررسي خدمات، سرويس ها و روش هاي مديريتي مورد استفاده در ساير کشورها
 • بررسي زيرشبکه و فناوري هاي مورد استفاده در سيستم مديريت شبکه در ساير کشورها

   امکان سنجي و نيازسنجي مرکز مديريت يکپارچه شبکه

 • بررسي نيازمندهاي يکپارچه سازي و مجتمع سازي در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • نيازسنجي مرکز مديريت يکپارچه شبکه (از بعد معماري، ظرفيت، سرويس ها ، تعداد و نوع کاربران و ...)
 • نيازسنجي مرکز مديريت يکپارچه شبکه از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي مرکز مديريت يکپارچه شبکه از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي مرکز مديريت يکپارچه شبکه از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي و تهيه مدل هزينه- فايده