طراحي مرکز مديريت يکپارچه شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي مرکز مديريت يکپارچه شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي مرکز مديريت يکپارچه شبکه

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار کلان يکپارچه سازي زيرساخت مديريت شبکه
 • طراحي معماري NGOSS در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • طراحي معماري ITIL در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • طراحي ساختار يکپارچه سازي سرويس هاي سازماني (ESB)
 • طراحي معماري OSS مبتني بر چارچوب eTOM
 • طراحي ساختار مجتمع سازي با Element Manager هاي شبکه
 • طراحي ساختار استفاده از چارچوب SID در مدل سازي داده‌ها
 • طراحي ساختار استفاده از J2EE/TAM جهت يکپارچه‌سازي سيستم‌ها
 • طراحي ساختار استفاده از چارچوب OSS/J در يکپارچه‌سازي داده‌ها
 • طراحي ساختار خودکارسازي فرايندها و مديريت عمليات شبکه
 • طراحي ساختار امنيت خدمات کاربردي در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • طراحي ساختار فرايندها و گردش کاري مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • طراحي ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده