اجرا و پياده سازي طراحي مرکز مديريت يکپارچه شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي مرکز مديريت يکپارچه شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح
 • برچسب گذاري و بسته بندي مجدد

   پياده سازي مرکز مديريت يکپارچه شبکه

 • پياده سازي معماري NGOSS در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • پياده سازي معماري ITIL در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • پياده سازي ساختار يکپارچه سازي سرويس هاي سازماني (ESB)
 • پياده سازي معماري OSS مبتني بر چارچوب eTOM
 • پياده سازي ساختار مجتمع سازي با Element Manager هاي شبکه
 • پياده سازي ساختار استفاده از چارچوب SID در مدل سازي داده‌ها
 • پياده سازي ساختار استفاده از J2EE/TAM جهت يکپارچه‌سازي سيستم‌ها
 • پياده سازي ساختار استفاده از چارچوب OSS/J در يکپارچه‌سازي داده‌ها
 • پياده سازي ساختار خودکارسازي فرايندها و مديريت عمليات شبکه
 • پياده سازي ساختار امنيت خدمات کاربردي در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • پياده سازي ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز مديريت يکپارچه شبکه