مهندسي مجدد و بهينه سازي مرکز مديريت يکپارچه شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي مرکز مديريت يکپارچه شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي مرکز مديريت يکپارچه شبکه

 • بهينه سازي ساختار استفاده از معماري NGOSS در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • بهينه سازي ساختار استفاده از معماري ITIL در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • بهينه سازي ساختار يکپارچه سازي سرويس هاي سازماني (ESB)
 • بهينه سازي ساختار معماري OSS مبتني بر چارچوب eTOM
 • بهينه سازي ساختار مجتمع سازي با Element Manager هاي شبکه
 • بهينه سازي ساختار استفاده از چارچوب SID در مدل سازي داده‌ها
 • بهينه سازي ساختار استفاده از J2EE/TAM جهت يکپارچه‌سازي سيستم‌ها
 • بهينه سازي ساختار استفاده از چارچوب OSS/J در يکپارچه‌سازي داده‌ها
 • بهينه سازي ساختار خودکارسازي فرايندها و مديريت عمليات شبکه
 • بهينه سازي ساختار امنيت خدمات کاربردي در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • بهينه سازي ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز مديريت يکپارچه شبکه