نگهداري، پشتيباني و راهبري مرکز مديريت يکپارچه شبکه

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري و پشتيباني مرکز مديريت يکپارچه شبکه به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري و پشتيباني مرکز مديريت يکپارچه شبکه

 • نگهداري معماري NGOSS در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • نگهداري معماري ITIL در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • نگهداري ساختار يکپارچه سرويس هاي سازماني (ESB)
 • نگهداري معماري OSS مبتني بر چارچوب eTOM
 • نگهداري ساختار مجتمع سازي با Element Manager هاي شبکه
 • نگهداري ساختار SID در مدل سازي داده‌ها
 • نگهداري ساختار J2EE/TAM جهت يکپارچه‌سازي سيستم‌ها
 • نگهداري ساختار OSS/J در يکپارچه‌سازي داده‌ها
 • نگهداري ساختار خودکارسازي فرايندها و مديريت عمليات شبکه
 • نگهداري ساختار امنيت خدمات کاربردي در مرکز مديريت يکپارچه شبکه
 • نگهداري ساختار سيستم Trouble Ticket در مرکز مديريت يکپارچه شبکه