امکان سنجي و نيازسنجي مرکز تهيه صورت حساب (Billing Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکان سنجي و نيازسنجي مرکز تهيه صورت حساب به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با مرکز Billing
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با مرکز Billing و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با مرکز Billing

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود مرکز Billing

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي مرکز Billing

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت مرکز Billing
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي مرکز Billing

   مطالعات تحقيقي و تطبيقي

 • بررسي روند رشد فناوري هاي سيستم هاي يکپارچه Billing
 • بررسي فناوري ها و راه حل هاي پياده سازي مرکز Billing در ساير کشورها
 • بررسي خدمات، سرويس ها و روش هاي شارژينگ مورد استفاده در ساير کشورها
 • بررسي زيرشبکه و فناوري هاي مورد استفاده در سيستم Billing در ساير کشورها

   امکان سنجي و نيازسنجي مرکز Billing

 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز مرکز Billing
 • نيازسنجي مرکز Billing (از بعد معماري، خدمات، سرويس ها ، تعداد و نوع مشتريان و ...)
 • نيازسنجي مرکز Billing از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي مرکز Billing از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي مرکز Billing از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي و تهيه مدل هزينه- فايده