تحليل و آناليز مرکز تهيه صورت حساب (Billing Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز مرکز تهيه صورت حساب به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز مرکز تهيه صورت حساب

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز معماري شبکه مرکز تهيه صورت حساب
 • تحليل و آناليز ساختار رکوردهاي شارژينگ (IPDR، CIBER، TAP، CDR و ...)
 • تحليل و آناليز معماري و ساختار سيستم هاي Mediation
 • تحليل و آناليز معماري و ساختار سيستم BRMS
 • تحليل و آناليز ساختار شارژينگ Online/Offline
 • تحليل و آناليز ساختار دريافت اطلاعات شارژينگ و پردازش آن ها
 • تحليل و آناليز بسته هاي COTS مبتني بر چارچوب eTOM
 • تحليل و آناليز ساختار ارائه صورتحساب به صورت همگرا (جهت انواع سرويس ها)
 • تحليل و آناليز ساختار تضمين سطوح مختلف سرويس (SLA)
 • تحليل و آناليز ساختار و روش هاي پرداخت صورت حساب
 • تحليل و آناليز ساختار صورت حساب گيري و مديريت پرداخت مشتريان
 • تحليل و آناليز ساختار نظام تعرفه گذاري در مرکز Billing
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت اطلاعات در چرخه صورت حساب
 • تحليل و آناليز ساختار فرايندها و گردش کاري مرکز Billing

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT