طراحي مرکز تهيه صورت حساب (Billing Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي مرکز تهيه صورت حساب به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي مرکز تهيه صورت حساب

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار کلان معماري شبکه مرکز تهيه صورت حساب
 • طراحي ساختار رکوردهاي شارژينگ (IPDR، CIBER، TAP، CDR و ...)
 • طراحي معماري و ساختار سيستم هاي Mediation
 • طراحي معماري و ساختار سيستم BRMS
 • طراحي ساختار شارژينگ Online/Offline
 • طراحي ساختار دريافت اطلاعات شارژينگ و پردازش آن ها
 • طراحي بسته هاي COTS مبتني بر چارچوب eTOM
 • طراحي ساختار ارائه صورتحساب به صورت همگرا (جهت انواع سرويس ها)
 • طراحي ساختار تضمين سطوح مختلف سرويس (SLA)
 • طراحي ساختار و روش هاي پرداخت صورت حساب
 • طراحي ساختار صورت حساب گيري و مديريت پرداخت مشتريان
 • طراحي ساختار نظام جامع تعرفه گذاري در مرکز Billing
 • طراحي ساختار امنيت اطلاعات در چرخه صورت حساب
 • طراحي ساختار فرايندها و گردش کاري مرکز Billing
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده