اجرا و پياده سازي مرکز تهيه صورت حساب (Billing Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه اجرا و پياده سازي مرکز تهيه صورت حساب به شرح زير مي باشد:

 

   تأمين تجهيزات مورد نياز

 • بررسي و بازبيني فهرست تجهيزات و طرح درخواستي کارفرما
 • تأمين تجهيزات مطابق با ليست LOM نهايي شده

   تحويل اوليه و آماده سازي به جهت نصب و راه اندازي

 • تحويل و ترخيص اقلام در گمرک/ تحويل اقلام در انبار
 • ارائه ليست شماره سريال هاي کالاها و گزارش اصالت تجهيزات از سايت رسمي شرکت سازنده
 • بررسي فيزيکي تجهيزات در حضور نمايندگان کارفرما
 • نصب ماژولها و ساير قطعات جانبي
 • انجام تست هاي ATP و حصول اطمينان از صحت عملکردي تجهيزات
 • نصب آخرين نسخه نرم افزاري با قابليت پشتيباني از سرويس هاي مورد نياز
 • پيکربندي اوليه تجهيزات مطابق با طرح

   پياده سازي مرکز تهيه صورت حساب

 • پياده سازي معماري شبکه مرکز تهيه صورت حساب
 • پياده سازي ساختار رکوردهاي شارژينگ (IPDR، CIBER، TAP، CDR و ...)
 • پياده سازي معماري و ساختار سيستم هاي Mediation
 • پياده سازي معماري و ساختار سيستم BRMS
 • پياده سازي ساختار شارژينگ Online/Offline
 • پياده سازي ساختار دريافت اطلاعات شارژينگ و پردازش آن ها
 • پياده سازي بسته هاي COTS مبتني بر چارچوب eTOM
 • پياده سازي ساختار ارائه صورتحساب به صورت همگرا (جهت انواع سرويس ها)
 • پياده سازي ساختار تضمين سطوح مختلف سرويس (SLA)
 • پياده سازي ساختار و روش هاي پرداخت صورت حساب
 • پياده سازي ساختار صورت حساب گيري و مديريت پرداخت مشتريان
 • پياده سازي ساختار نظام تعرفه گذاري در مرکز Billing
 • پياده سازي ساختار امنيت اطلاعات در چرخه صورت حساب
 • پياده سازي ساختار فرايندها و گردش کاري مرکز Billing (مبتني بر ITILv3)