مهندسي مجدد و بهينه سازي مرکز تهيه صورت حساب (Billing Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه بهينه سازي مرکز تهيه صورت حساب به شرح زير مي باشد:

 

   بهينه سازي مرکز تهيه صورت حساب

 • بهينه سازي معماري شبکه مرکز تهيه صورت حساب
 • بهينه سازي ساختار رکوردهاي شارژينگ (IPDR، CIBER، TAP، CDR و ...)
 • بهينه سازي معماري و ساختار سيستم هاي Mediation
 • بهينه سازي معماري و ساختار سيستم BRMS
 • بهينه سازي ساختار شارژينگ Online/Offline
 • بهينه سازي ساختار دريافت اطلاعات شارژينگ و پردازش آن ها
 • بهينه سازي بسته هاي COTS مبتني بر چارچوب eTOM
 • بهينه سازي ساختار ارائه صورتحساب به صورت همگرا (جهت انواع سرويس ها)
 • بهينه سازي ساختار تضمين سطوح مختلف سرويس (SLA)
 • بهينه سازي ساختار و روش هاي پرداخت صورت حساب
 • بهينه سازي ساختار صورت حساب گيري و مديريت پرداخت مشتريان
 • بهينه سازي ساختار نظام تعرفه گذاري در مرکز Billing
 • بهينه سازي ساختار امنيت اطلاعات در چرخه صورت حساب