نگهداري، پشتيباني و راهبري مرکز تهيه صورت حساب (Billing Center)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه پشتيباني و نگهداري مرکز تهيه صورت حساب به شرح زير مي باشد:

 

   نگهداري مرکز تهيه صورت حساب

 • نگهداري معماري شبکه مرکز تهيه صورت حساب
 • نگهداري ساختار رکوردهاي شارژينگ (IPDR، CIBER، TAP، CDR و ...)
 • نگهداري معماري و ساختار سيستم هاي Mediation
 • نگهداري معماري و ساختار سيستم BRMS
 • نگهداري ساختار شارژينگ Online/Offline
 • نگهداري ساختار دريافت اطلاعات شارژينگ و پردازش آن ها
 • نگهداري بسته هاي COTS مبتني بر چارچوب eTOM
 • نگهداري ساختار ارائه صورتحساب به صورت همگرا (جهت انواع سرويس ها)
 • نگهداري ساختار تضمين سطوح مختلف سرويس (SLA)
 • نگهداري ساختار و روش هاي پرداخت صورت حساب
 • نگهداري ساختار صورت حساب گيري و مديريت پرداخت مشتريان
 • نگهداري ساختار نظام تعرفه گذاري در مرکز Billing
 • نگهداري ساختار امنيت اطلاعات در چرخه صورت حساب