امکان سنجی و نيازسنجی مراکز داده (DC)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکانسنجي و نيازسنجي مراکز داده به شرح زير مي باشد:

 

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با Data Center
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با Data Center و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با Data Center

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود مرکز داده (Data Center)
 • بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي مرکز داده
 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت مرکز داده
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي مرکز داده

   مطالعات تحقيقي و تطبيقي

 • بررسي انواع مراکز داده موجود در ساير کشورها
 • بررسي انواع کاربران، سرويس ها، تعرفه ها و ... مراکز داده در ساير کشور ها
 • بررسي به روز ترين استانداردها، راهکارها و فناوري هاي مراکز داده

   امکانسنجي و نيازسنجي مرکز داده

 • امکانسنجي و نيازسنجي محل احداث مرکز داده
 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز مرکز داده
 • نيازسنجي مرکز داده (از بعد معماري، ظرفيت سرويس ها، ذخيره سازي، تراکنش، تعداد و نوع کاربران)
 • تعيين و ارائه سبد سرويس هاي هدف و پارامترهاي کيفي آنها (الزامات، محدوديت ها، وابستگي ها)
 • تحليل بازار، تهيه مدل هزينه/درآمد و تدوين تعرفه به تفکيک هر سرويس
 • نيازسنجي مرکز داده از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي مرکز داده از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي مرکز داده از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي، تهيه مدل هزينه-فايده و تعيين نقطه بازگشت سرمايه (ROI)