تحليل و آناليز ارائه دهندگان سرويس (SP)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز شبکه ارائه دهندگان سرویس به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز شبکه ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده

 • تحليل و آناليز ساختار همبندي (نقاط POP، GW ها، آناليز ظرفيتي و تهيه ماتريس ترافيکي شبکه)

 • تحليل و آناليز ساختار آدرس دهي شبکه ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز ساختار مسيريابي داخلي (IGP) ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز ساختار مسيريابي خارجي (BGP، IBGP، MPBGP ، ارتباط با ساير AS ها و ...)

 • تحليل و آناليز ساختار MPLS و Forwarding در شبکه ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز ساختار MPLS-TE در شبکه ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز ساختار HA (دسترس پذيري) در سطوح مختلف در شبکه ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز ساختار کيفيت سرويس (QOS) در شبکه ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي لايه 2 ، 3 و Multicast در شبکه ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز ساختار سرويس هاي ارزش افزوده (Voice و Video) در شبکه ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه ارائه دهنده سرويس

 • تحليل و آناليز ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه ارائه دهنده سرويس

   تحليل و آناليز استراتژيک

 •  SWOTتحليل و آناليز و تدوين ماتريس