طراحي ارائه دهندگان سرويس (SP)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي شبکه ارائه دهندگان سرویس به شرح زير مي باشد :

 

   طراحي تفصيلي شبکه ارائه دهنده سرويس

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار همبندي (نقاط POP، GW ها، آناليز ظرفيتي و تهيه ماتريس ترافيکي شبکه)
 • طراحي ساختار آدرس دهي شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار مسيريابي داخلي (IGP) ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار مسيريابي خارجي (BGP، IBGP، MPBGP ، ارتباط با ساير AS ها و ...)
 • طراحي ساختار MPLS و Forwarding در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار MPLS-TE در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار HA (دسترس پذيري) در سطوح مختلف در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار کيفيت سرويس (QOS) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار سرويس هاي لايه 2 ، 3 و Multicast در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار سرويس هاي ارزش افزوده (Voice و Video) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي ساختار IPv6 در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • طراحي سناريو و استراتژي گذر (Migration Plan) به وضعيت مطلوب
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها (LOM)

   شبيه سازي شبکه و نهايي سازي طراحي شبکه (Opnet+GNS3)

 • شبيه سازي ، تجزيه و تحليل طرح ترافيكي و معماري شبكه و استخراج فيدبك هاي لازم
 • نهايي سازي طرح همبندي، آدرس دهي، مسيريابي، امنيت، مديريت، سرويس و ....
 • ارائه فايل هاي پيکربندي نهايي تجهيزات شبکه

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزارها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده