مهندسي مجدد و بهينه سازي ارائه دهندگان سرويس (SP)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه مهندسي مجدد و بهينه سازي شبکه ارائه دهندگان سرویس به شرح زير مي باشد :

 

   بهينه سازي شبکه ارائه دهنده سرويس

 • بهينه سازي ساختار آدرس دهي شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار مسيريابي داخلي (IGP) ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار مسيريابي خارجي (BGP، IBGP، MPBGP ، ارتباط با ساير AS ها و ...)
 • بهينه سازي ساختار MPLS و Forwarding در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار MPLS-TE در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار HA (دسترس پذيري) در سطوح مختلف در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار کيفيت سرويس (QOS) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار سرويس هاي لايه 2 ، 3 و Multicast در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار سرويس هاي ارزش افزوده (Voice و Video) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • بهينه سازي ساختار IPv6 در شبکه ارائه دهنده سرويس