نگهداري، پشتيباني و راهبري ارائه دهندگان سرويس (SP)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري، پشتيباني و راهبري در شبکه ارائه دهندگان سرويس به شرح زير مي باشد:

 

نگهداري و پشتيباني شبکه ارائه دهنده سرويس

 • نگهداري و پشتيباني از ساختار آدرس دهي شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار مسيريابي داخلي (IGP) ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار مسيريابي خارجي (BGP، IBGP، MPBGP ، ارتباط با ساير AS ها و ...)
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار MPLS و Forwarding در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار MPLS-TE در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار HA (دسترس پذيري) در سطوح مختلف در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار کيفيت سرويس (QOS) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار سرويس هاي لايه 2 ، 3 و Multicast در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار سرويس هاي ارزش افزوده (Voice و Video) در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه ارائه دهنده سرويس
 • نگهداري و پشتيباني از ساختار IPv6 در شبکه ارائه دهنده سرويس