امکان سنجي و نيازسنجي شبکه های محلی (LAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه امکانسنجي و نيازسنجي شبکه هاي محلي به شرح زير مي باشد:

 

   برنامه ريزي آغازين پروژه

 • تدوين ساختار سازماني اجرايي پروژه
 • تدوين متدولوژي انجام پروژه
 • تدوين برنامه مديريت پروژه

   شناخت نيازمنديها, سياستها و محدوديت ها

 • شناخت نيازمندي هاي مرتبط با شبکه محلي
 • شناخت سياست هاي بالا دستي مرتبط با شبکه محلي و کمک به سياست گذاري
 • شناخت محدوديت هاي مرتبط با شبکه محلي

   شناخت وضعيت موجود

 • شناخت وضعيت موجود شبکه محلي

   بازنگري و تدوين اهداف و راهبردهاي شبکه محلي

 • بازنگري و تدوين چشم انداز و مأموريت شبکه محلي
 • تدوين اهداف استراتژيک و راهبردهاي کلان و کارکردي شبکه محلي

   امکان سنجي و نيازسنجي شبکه محلي

 • نيازسنجي و تخمين ظرفيت هاي زيرساختي مورد نياز
 • نيازسنجي شبکه محلي (از بعد معماري، ظرفيت سرويس ها، ذخيره سازي، تراکنش، تعداد و نوع کاربران)
 • تعيين و ارائه سبد سرويس هاي هدف و پارامترهاي کيفي آنها (الزامات، محدوديت ها، وابستگي ها)
 • نيازسنجي شبکه محلي از بعد امنيت، مديريت منابع و تضمين کيفيت (SLA)
 • نيازسنجي شبکه محلي از بعد خدمات پشتيباني، بهينه سازي و نگهداري
 • نيازسنجي شبکه محلي از نقطه نظر برنامه کنترل و ارزيابي مستمر
 • محاسبه CAPEX و OPEX و تخمين ميزان بودجه لازم جهت اجرا
 • تحليل اقتصادي، تهيه مدل هزينه- فايده و تعيين نقطه بازگشت سرمايه (ROI)