تحليل و آناليز شبکه های محلی (LAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه تحليل و آناليز شبکه هاي محلي به شرح زير مي باشد:

 

   تحليل و آناليز زيرساخت غير فعال شبکه محلي

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار همبندي زيرساخت فيزيکي شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت کابل ها و برچسب گذاري
 • تحليل و آناليز ساختار کابل کشي، داکت کشي و ....
 • تحليل و آناليز ساختار رک ها متعلقات آنها
 • تحليل و آناليز ساختار Patch Panel ها، نودهاي شبکه و تلفن
 • تحليل و آناليز ساختار برق و UPS در شبکه محلي

   تحليل و آناليز زيرساخت منطقي- فعال شبکه محلي

 • تحليل و آناليز تكنولوژي ها و فناوري هاي استفاده شده
 • تحليل و آناليز ساختار هم‌بندي و توپولوژي شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار افزونگي ارتباطات و تجهيزات در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار نوع ارتباطات و لينكها و محاسبه پهناي باند در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار VLANing و VTP
 • تحليل و آناليز ساختار STP
 • تحليل و آناليز ساختار Trunking
 • تحليل و آناليز ساختار EtherChannel
 • تحليل و آناليز ساختار گردش ترافيك و Gateway و SVI
 • تحليل و آناليز ساختار FHRP
 • تحليل و آناليز ساختار آدرس دهي منطقي در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار مسيريابي در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه محلي
 • تحليل و آناليز ساختار (QoS) در شبکه محلي

   تحليل و آناليز سرويس تلفن تحت شبكه (IP Telephony)

 • تحليل و آناليز ساختار سرويس تلفن تحت شبكه IP Telephony

   تحليل و آناليز استراتژيک

 • تحليل و آناليز و تدوين ماتريس SWOT