طراحي شبکه های محلی (LAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه طراحي شبکه هاي محلي به شرح زير مي باشد:

 

   طراحي زيرساخت غير فعال شبکه محلي

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار همبندي زيرساخت فيزيکي شبکه محلي (طراحي نقشه Passive شبکه)
 • طراحي وضعيت مطلوب ساختار مديريت کابل ها و برچسب گذاري
 • طراحي وضعيت مطلوب ساختار کابل کشي، داکت کشي و ....
 • طراحي وضعيت مطلوب رک ها متعلقات آنها
 • طراحي وضعيت مطلوب Patch Panel ها، نودهاي شبکه و تلفن
 • طراحي وضعيت مطلوب ساختار برق و UPS در شبکه محلي
 • تهيه ليست تجهيزات مورد نياز (LOM)

   طراحي زيرساخت منطقي- فعال شبکه محلي

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار هم‌بندي و توپولوژي شبکه محلي
 • طراحي ساختار نوع ارتباطات و لينكها و محاسبه پهناي باند در شبکه محلي
 • طراحي ساختار افزونگي ارتباطات و تجهيزات در شبکه محلي
 • طراحي ساختار VLANing و VTP
 • طراحي ساختار STP
 • طراحي ساختار Trunking
 • طراحي ساختار EtherChannel
 • طراحي ساختار گردش ترافيك و Gateway و SVI
 • طراحي ساختار FHRP
 • طراحي ساختار آدرس دهي منطقي در شبکه محلي
 • طراحي ساختار مسيريابي در شبکه محلي
 • طراحي ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه محلي
 • طراحي ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه محلي
 • طراحي ساختار (QoS) در شبکه محلي
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها

   طراحي سرويس تلفن تحت شبكه (IP Telephony)

 • انتخاب تكنولوژي ها و استانداردها و فناوري هاي مناسب
 • طراحي ساختار تلفن تحت شبكه IP Telephony
 • تهيه ليست تجهيزات و نرم افزارها

   تهيه اسناد مناقصه و خريد تجهيزات و نرم افزار ها

 • تهيه اسناد مناقصه (شرايط عمومي, شرايط اختصاصي, نحوه ارزيابي)
 • بررسي اسناد شركت كنندگان و امتيازدهي فني بازرگاني
 • همكاري در برگزاري مناقصه و انتخاب برنده