نگهداري، پشتيباني و راهبري شبکه های محلی (LAN)

برخي از توانمندي هاي تيم فني شرکت در حوزه نگهداري، پشتيباني و راهبري شبکه هاي محلي به شرح زير مي باشد :

 

   نگهداري و راهبري زيرساخت غير فعال شبکه محلي

 • نگهداري و پشتيباني ساختار همبندي زيرساخت فيزيکي شبکه محلي
 • نگهداري و پشتيباني ساختار مديريت کابل ها و برچسب گذاري
 • نگهداري و پشتيباني ساختار کابل کشي، داکت کشي و ....
 • نگهداري و پشتيباني ساختار رک ها متعلقات آنها
 • نگهداري و پشتيباني ساختار Patch Panel ها، نودهاي شبکه و تلفن
 • نگهداري و پشتيباني ساختار برق و UPS در شبکه محلي

   نگهداري و راهبري شبکه محلي

 • نگهداري و پشتيباني ساختار هم‌بندي و توپولوژي شبکه محلي
 • نگهداري و پشتيباني ساختار افزونگي ارتباطات و تجهيزات در شبکه محلي
 • نگهداري و پشتيباني ساختار VLANing و VTP
 • نگهداري و پشتيباني ساختار STP
 • نگهداري و پشتيباني ساختار Trunking
 • نگهداري و پشتيباني ساختار EtherChannel
 • نگهداري و پشتيباني ساختار گردش ترافيك و Gateway و SVI
 • نگهداري و پشتيباني ساختار FHRP
 • نگهداري و پشتيباني ساختار آدرس دهي منطقي در شبکه محلي
 • نگهداري و پشتيباني ساختار مسيريابي در شبکه محلي
 • نگهداري و پشتيباني ساختار امنيت و سرويس هاي امنيتي در شبکه محلي
 • نگهداري و پشتيباني ساختار مديريت و سرويس هاي مديريتي در شبکه محلي
 • نگهداري و پشتيباني ساختار (QoS) در شبکه محلي

   نگهداري و پشتيباني سرويس تلفن تحت شبكه (IP Telephony)

 • نگهداري و پشتيباني ساختار تلفن تحت شبكه IP Telephony